Tipovi, opet

Rekli smo da ćemo nastaviti malo detaljnije o tipovima.
Java ima 2 vrste tipova: primitivne i referentne.

Primitivni tipovi

Primitivnih tipova ima 8 i to su boolean, char, int, long, short, byte, double i float.
Pišu se malim slovima. Ne možemo definisati nove primitivne tipove u Javi!

Primitivni tipovi predstavljaju "sirove podatke", većina referentnih tipova ih koristi u pozadini.

Referentni tipovi

U referentne tipove ubrajaju se svi tipovi koji nisu primitivni.
Ove tipove možemo definisati i mi sami.
Konvencija je da se pišu velikim početnim slovom.

Već smo vidjeli par primjera ovog tipa: String i nizovi.
U nastavku ćemo vidjeti kako da definišemo klase, koje spadaju u referentne tipove.

Reference

Varijable koje imaju referentni tip nazivaju se reference.

VRLO VAŽNO: Svaka referenca može imati vrijednost null!!!
Primitivne varijable nikada ne mogu biti null.

Vrijednost null je specijalna vrijednost.
Ona označava da je varijabla "prazna", neupotrebljiva.