Uvod

Vjerovatno vam je do sada dodijao JShell i kucanje u konzoli... :D
Sada ćemo vidjeti kako se ustvari pokreću Java programi.
Sastoji se iz 2 dijela: kompajliranje i pokretanje (en. run).

Napomena: ovaj dio nije obavezan, ali pomaže za razumijevanje procesa.
Možete preskočiti na Poyy svijete! ako želite.


Kompajler (en. compiler) je program koji provjerava sintaksu našeg programa, da li se poklapaju tipovi itd. te nam prijavljuje greške ako ih pronađe.
I to sve prije nego smo i pokrenuli naš program! Predobro! :D
Tako smo sigurni da se bar neke greške neće pojaviti u programu.
Javin kompajler se zove javac (skraćeno od Java compiler).

Ulaz u kompajler je izvorni tekst programa (en. source code) koji smo napisali (obični tekstualni fajlovi s nastavkom .java ), a izlaz su fajlovi koji sadrže izvršni kod, koji se može pokrenuti nekako, izvršiti (to su .class fajlovi).

Idući korak je pokretanje programa.
Java programi se sastoje od bytecode naredbi (kod nezavisan od procesora i operativnog sistema), koje su vrlo slične mašinskom kodu (specifičnom za svaki procesor).
Izlaz iz kompajlera, .class fajlovi sadrže te bytecode naredbe, i njih izvršava tzv. JVM (Java Virtuelna Mašina).
JVM je ustvari java program.

Kompajliranje i pokretanje Java programa

Poyy svijete!


Da vidimo napokon kako izgleda obavezni "Hello World" primjer:


      // komentar1
      
      /*
       * komentar2
       */
       
      class PoyySvijeteApp {
        public static void main(String[] argumenti) {
          String poruka = "Poyy sviete!";
          System.out.println(poruka);
        }
      }
    

Kada se pokrene prethodno prikazani program dobićemo sljedeći rezultat u konzoli:
Poyy sviete!

Kompajliranje i pokretanje programa

Sadržaj programa sačuvajte u fajl PoyySvijeteApp.java. Primijetite da se mora zvati isto kao i klasa, s nastavkom .java!
Kod mene se ovo sve nalazi u folderu C:\programiranje.
Kucamo sljedeće:


      javac PoyySvijeteApp.java
      java PoyySvijeteApp
      Poyy sviete!
     

To je to, sada možemo nastaviti dalje.
Svaki primjer koji budemo radili možete isprobati, nemojte mi slijepo vjerovati na riječ da fercera. :)

Komentari

Komentari su tekst koji ne utiče na rezultat programa.
Koriste se samo radi objašnjavanja koda, nekom drugom ili nama kad budemo čitali kasnije.
Prva vrsta komentara se piše sa 2 kose crte // (en. slash) i vrijedi do kraja linije.
Druga vrsta je višelinijska (en. multiline) i počinje s /* a završava s */.