04.02.2018
Sakib Hadžiavdić

Poyy sviete!

Vjerovatno vam je do sada dodijao JShell i kucanje u konzoli... :D
Sada ćemo vidjeti kako se ustvari pokreću Java programi.
Sastoji se iz 2 dijela: kompajliranje i pokretanje (en. run).
Neki jezici su interpretirani, ne kompajliraju se nikako (Javascript, Ruby, Python).


Kompajler (en. compiler) je program koji provjerava sintaksu našeg programa, da li se poklapaju tipovi itd. te nam prijavljuje greške ako ih pronađe.
I to sve prije nego smo i pokrenuli naš program! Predobro! :D
Tako smo sigurni da se bar neke greške neće pojaviti u programu.
Javin kompajler se zove javac (skraćeno od Java compiler).

Ulaz u kompajler je izvorni tekst programa (en. source code) koji smo napisali (.java fajlovi, obični tekstualni fajlovi), a izlaz su fajlovi koji sadrže izvršni kod, koji se može pokrenuti nekako, izvršiti (.class fajlovi).

Idući korak je pokretanje programa.
Java programi se sastoje od bytecode naredbi (kod nezavisan od procesora i operativnog sistema), koje su vrlo slične mašinskom kodu (specifičnom za svaki procesor).
Izlaz iz kompajlera, .class fajlovi sadrže te bytecode naredbe, i njih izvršava tzv. JVM (Java Virtuelna Mašina).
JVM je ustvari java program.

Kompajliranje i pokretanje Java programa

Kompajliranje i pokretanje Java programa


Da vidimo (napokon) kako izgleda obavezni "Hello World" primjer:


      package primjer;

      // komentar1
      /*
       * komentar2
       */

      class PoyySvijeteApp {
        public static void main(String[] argumenti) {
          String poruka = "Poyy sviete!";
          System.out.println(poruka);
        }
      }
    

Kada se pokrene prethodno prikazani program dobićemo sljedeći rezultat u konzoli:
Poyy sviete!

Kompajliranje i pokretanje programa

Sadržaj programa sačuvajte u fajl "PoyySvijeteApp.java". Primijetite da se mora zvati isto kao i klasa, s nastavkom "java"!
Ovaj fajl se mora nalaziti u folderu "primjer" jer je to "package" od naše klase!
Kod mene se ovo sve nalazi na C: particiji, u folderu "programiranje":


      PS C:\programiranje> tree /f
      C:.
      └───primjer
          PoyySvijeteApp.class
          PoyySvijeteApp.java
     

Dakle, imamo otvoren CMD i nalazimo se u folderu "programiranje".
Kucamo sljedeće:


      javac .\primjer\PoyySvijeteApp.java
      java primjer.PoyySvijeteApp
      Poyy sviete!
     

To je to, sada možemo nastaviti dalje.
Svaki primjer koji budemo radili možete isprobati, nemojte mi slijepo vjerovati na riječ da fercera. :)

Komentari

Komentari su tekst koji ne utiče na rezultat programa.
Koriste se samo radi objašnjavanja koda, nekom drugom ili nama kad budemo čitali kasnije.
Prva vrsta komentara se piše sa 2 kose crte // (en. slash) i pišemo do kraja linije.
Druga vrsta je višelinijska (en. multiline) i počinje s /* a završava s */.