Funkcije

Prvo malo terminologije:

Potprogram (en. subprogram, subroutine, procedure) je dio programa koji možemo pozvati po imenu.
Java ih zove... khm... metode... :D
Ja ću najčešće koristiti termin "funkcija" ili "metoda", kako kad.

Funkcijama se mogu proslijediti argumenti, tj. ulazni podaci koje funkcija može koristiti.

Slijedi primjer funkcije za sabiranje dva cijela broja:


    int suma(int a, int b) {
      return a + b;
    }
   

Definicija funkcije ima sljedeće dijelove:

 • tip vrijednosti koju vraća funkcija. Kod nas je to int, jer je rezultat sabiranja dva inta također int.
 • naziv funkcije, kod nas je to "suma"
 • lista parametara u zagradama, ovdje su to brojevi: int a, int b.
  Ako nema parametara onda idu samo zagrade, npr. mojaFunkcija()
 • tijelo funkcije u vitičastim zagradama
 • ključna riječ return i rezultat funkcije

Da vidimo u JShellu kako da deklarišemo i pozovemo prethodnu funkciju:


    int suma(int a, int b) {
      return a + b;
    }
    | created method suma(int,int)
    suma(1, 4)
    $6 ==> 5
   

Funkcija se poziva navođenjem njenog imena, i argumenata unutar zagrada.
Npr. suma(1, 4).
Pošto poziv funkcije vraća vrijednost int, možemo je spasiti u varijablu,
npr. int rezultat = suma(1, 4).
Dakle, i poziv funkcije je izraz! Čim ga možemo dodijeliti varijabli. :)