For naredba

Java ima i tzv. for petlje. To su haman-ha while petlje s finijom sintaksom.
Sljedeći primjer radi isto kao i prethodni sa while petljom.


     for (int i = 0; i < 10; i = i + 1) {
       System.out.println("Cifra i je: " + i);
     }
    

Uopćena sintaksa for petlje je sljedeća: for(inicijalizacije; uslov; koraci).
Dijelovi for petlje su razdvojeni tačkazarezom.

Umjesto da deklarišemo varijable prije petlje, zgodno je deklarisati ih u sklopu petlje, jer nam poslije petlje one ne trebaju.
Za to nam služi dio inicijalizacije.

Dio uslov je isti kao i kod while petlje.

Dio koraci dolazi na kraju petlje, isto kao linija 4 u našoj while petlji.
Koraci obično utiču na uslov za izlaz iz petlje.