16.12.2020
Sakib Hadžiavdić

Uvod

Varijable nam služe za spremanje informacija/podataka.
Npr. ako računamo prosjeke ocjena učenika (29 ih ima), morali bi pisati broj 29 više puta u programu.
Ako dođe novi učenik, morali bi na svim mjestima u programu izmijeniti 29 na 30... :D
Varijable nam pomažu upravo za ovakve stvari!


Sve varijable imaju naziv i tip.
Tip nam ograničava šta možemo spremiti u tu varijablu:

 • Integer - cijeli broj
 • Real - realni broj
 • String - tekst
 • Boolean - jeste/nije (engl. true/false)

Napravićemo program koji će izračunati površinu i obim kvadrata.
Ovdje će nam trebati varijabla Integer a, cijeli broj koji ćemo mi nazvati a. To je ustvari dužina stranice kvadrata (sve 4 su iste..).
Naravno, mogli smo dati bilo koji drugi naziv: xyz, fdgfdgfdxcv itd.
Ali varijable moraju imati smislene nazive, da bi kasnije mogli lakše razumjeti program.

Deklaracija i dodjela varijable

 1. otvorite novi Flowgorithm prozor
 2. deklarišite varijablu a:
  • kliknite na strelicu
  • odaberite Declare
  • dvokliknite novi Declare blok i unesite naziv a.
   Primijetite da u donjem lijevom uglu stoji tip varijable (Integer)!
   Kasnije ga možemo promijeniti ako trebamo.
  • kliknite OK
 3. dodijelite vrijednost varijabli a:
  • kliknite na strelicu
  • odaberite Assign
  • dvokliknite novi Assign blok i unesite naziv a i vrijednost 5 (Expression, desni dio)
  • kliknite OK

Ovdje ćemo malo zastati. Prvo probajte ispisati varijablu a na ekran.
To smo naučili u prethodnoj sekciji!
Umjesto broja/stringa/izraza, sada samo upišete a (naziv varijable). :)

Varijable

Varijable

Malo terminologije:

 • deklaracija znači "uvođenje varijable", kažemo programu da želimo koristiti tu varijablu.
  Nakon deklaracije, varijabla nema nikakvu vrijednost spremljenu u sebi!!!
 • dodjela varijable (engl. assignment) znači "spremanje vrijednosti u varijablu" Varijabli možemo dodijeliti vrijednost više puta!
  Možemo je mijenjati po želji, koliko god puta nam to treba u programu.

Obim kvadrata

Sada ćemo naći obim kvadrata.
Za to ćemo napraviti novu varijablu: Integer obim, isto kao u prethodnom primjeru.
Zatim ćemo joj dodijeliti vrijednost: a * 4.
Kada pokrenete program, trebali bi dobiti vrijednost 20.

Obim kvadrata

Obim kvadrata

Površina kvadrata

Na kraju, još da izračunamo površinu i to je to!
Za to koristite novu varijablu: Integer povrsina.
Naravno, formula je a * a

Pošto smo već naučili kako se štiklaju stringovi i varijable, možemo ispisati rezultat u malo ljepšem formatu:

"a=" & a & " obim=" & obim & " povrsina=" & povrsina
Površina kvadrata

Površina kvadrata