Uvod

Varijable nam služe za spremanje informacija/podataka.
Recimo ako računamo prosjeke ocjena učenika (npr. ima 29 učenika trenutno), morali bi napisati broj 29 više puta u programu. Ako dođe novi učenik, morali bi na svim mjestima u programu izmijeniti 29 na 30... Varijable nam pomažu da izbjegnemo ovakve situacije.


Svaka varijabla ima naziv i tip.
Tip nam ograničava šta možemo spremiti u tu varijablu:

 • Integer - cijeli broj
 • Real - realni broj
 • String - tekst
 • Boolean - jeste/nije (engl. true/false)

Napravićemo program koji će izračunati obim kvadrata.
Za to će nam trebati 2 varijable:

 • Integer a - dužina stranice kvadrata
 • Integer obim - rezultat

Deklaracija i dodjela varijable

U donjem prozoru uradite sljedeće:

 1. deklarišite varijablu a:
  • kliknite na strelicu
  • odaberite Declare
  • kliknite na novi Declare blok i unesite naziv a.
   Primijetite da varijabla već ima tip Integer.
   Kasnije ga možemo promijeniti po potrebi.
 2. dodijelite vrijednost varijabli a:
  • kliknite na strelicu ispod deklaracije a varijable
  • odaberite Assign
  • kliknite na novi Assign blok i unesite naziv a i vrijednost 5

Ovdje ćemo malo zastati. Prvo probajte ispisati varijablu a na ekran.
To smo naučili u prethodnoj sekciji!


Malo terminologije:

 • deklaracija znači "uvođenje varijable", kažemo programu da želimo koristiti tu varijablu.
  Nakon deklaracije, varijabla nema nikakvu vrijednost spremljenu u sebi!
  (možemo joj dati početnu vrijednost, što je dobra praksa)
 • dodjela varijable (engl. assignment) znači "dodjela vrijednosti varijabli"
  Varijabli možemo dodijeliti vrijednost više puta tokom programa!

Obim kvadrata

Nastavićemo sa pravljenjem programa za računanje obima kvadrata.
Dodaćemo još jednu varijablu, Integer obim koja će sadržati rezultat, obim kvadrata.

Naravno, varijablama smo mogli dati bilo koji drugi naziv: xyz, fdgfdgfdxcv itd.
Ali varijable moraju imati smislene nazive, da bi kasnije mogli lakše razumjeti program.

Dodijelićemo varijabli obim ovu vrijednost: a * 4.
Kada ispišemo obim i pokrenemo program, trebali bi dobiti vrijednost 20.

Settings