16.12.2020
Sakib Hadžiavdić

Uvod

Kompjuteri izvršavaju naredbe jednu za drugom.
Naredbe su logički grupisane u programe.
Jedan program sadrži naredbe koje kompjuter treba izvršiti.

Program se može predstaviti vizuelno pomoću dijagrama toka (engl. flowchart).
Vrlo praktična aplikacija koju ćemo koristiti za to je Flowgorithm.
Molim vas da skinete Flowgorithm i instalirate!

Svi primjeri mogu se downloadati u ZIP formatu ovdje.

Prvi program u Flowgorithmu

Svaki program ima svoj početak i kraj.
U Flowgorithmu početak je označen sa Main, kraj je označen sa End.
Strelica nakon svake naredbe pokazuje na iduću naredbu koja se treba izvršiti.

Ako kliknemo na dugme Run (trokutić koji izgleda kao "play" dugme), program će se pokrenuti i odmah završiti!
Nismo vidjeli da se išta desilo... :D
Samo vidimo u lijevom donjem uglu "Program has finished running."

Pozdrav svijete!

Hajde da ispišemo nešto na ekran:

 • kliknite na strelicu, prikazaće se lista naredbi koje možemo dodati na to mjesto.
 • kliknite na Output
 • dvokliknite na novu Output naredbu
 • upišite "Pozdrav svijete!" (sa navodnicima!) i klikni OK

Ako sada kliknemo Run, vidjećemo novi prozor sa porukom "Pozdrav svijete!".

Pozdrav svijete!

Pozdrav svijete!

Čestitam, napisali smo svoj prvi program!

Vježbe
 1. Ispišite 123 na ekran
 2. Ispišite 12 + 3 na ekran
 3. Ispišite 3.14 na ekran
  (brojevi sa zarezom se ustvari pišu sa tačkom!)

Matematičke operacije

Naravno, možemo raditi matematičke operacije nad brojevima. Probajte ispisati sljedeće izraze:

 • 10 + 3
 • 10 - 3
 • 10 * 3
 • 10 / 3
 • 10 % 3

Zadnja operacija je malkice misteriozna.
Ona daje cjelobrojni ostatak pri dijeljenju.
Npr. 10 / 3 je 3 i ostatak 1. :)
Tako da je 10 % 3 = 1.

Naravno, možemo koristiti zagrade ako nam trebaju:

 • (2 + 2) * 2
 • 2 + (2 * 2)

Spajanje teksta!

U prethodnim primjerima ispisivali smo neke jednostavne vrijednosti.
Nekad nam treba da te vrijednosti "spojimo" u jednu.
Za to nam služi znak &:

 • "abc" & "xyz" bi ispisalo isto kao i "abcxyz"
 • "abc" & 5 je isto kao "abc5"
 • 7 & 5 je isto kao .. ? Šta mislite? :D
  Probajte sami!
 • 7 & 5 + 1

Probajte razne kombinacije, brojeve sa zarezom itd.
Probajte spojiti više od 2 vrijednosti!

Malo terminologije:

 • tekst koji se piše sa navodnim znacima, npr. "Meho" naziva se String
 • broj bez zareza naziva se Integer (engl. "cijeli broj")
 • broj sa zarezom/tačkom naziva se Real (engl. "realni broj")