Uvod

Kompjuteri izvršavaju naredbe jednu po jednu, redom.
Naredbe su logički grupisane u programe.
Program sadrži naredbe koje kompjuter treba izvršiti.

Program se može predstaviti vizuelno pomoću dijagrama toka (engl. flowchart).
Koristićemo ugrađeni editor, koji može i pokrenuti program koji napravimo.


Ako želite da sačuvate svoje programe koje napravite, možete se registrovati na flowrun.io.
Tu možete vidjeti i neke programe koje su napravili drugi korisnici, kliknite ovdje.

Pozdrav svijete!

Svaki program ima svoj početak i kraj.
Početak je označen sa Begin, kraj je označen sa End.
Strelica pokazuje na iduću naredbu koja se treba izvršiti.

Ako kliknemo na dugme Run (▶), program će se pokrenuti i odmah završiti!
Nije se ništa značajno desilo, samo vidimo u output panelu da je program završio.


Hajde da ispišemo nešto na ekran:

 1. kliknite na strelicu, prikazaće se lista naredbi koje možemo dodati
 2. kliknite na Output
 3. kliknite na novu Output naredbu
 4. upišite "Pozdrav svijete!", sa navodnicima!
 5. kliknite Run

Program sada ispisuje poruku "Pozdrav svijete!" u izlaznom panelu.

Vježbe

Čestitam, napisali smo svoj prvi program!
Probajte odraditi sljedeće vježbe:

Ispis

 1. Ispišite 123 na ekran
 2. Ispišite 12 + 3 na ekran
 3. Ispišite 3.14 na ekran
  (brojevi sa zarezom se ustvari pišu sa tačkom!)

Matematičke operacije

Naravno, možemo raditi matematičke operacije nad brojevima.
Ispišite sljedeće izraze:

 • 10 + 3
 • 10 - 3
 • 10 * 3
 • 10 / 3
 • 10 % 3

Zadnja operacija je malkice misteriozna.
Ona daje cjelobrojni ostatak pri dijeljenju.
Npr. 10 / 3 je 3 i ostatak 1.
Tako da je 10 % 3 = 1.

Naravno, možemo koristiti zagrade ako nam trebaju:

 • (2 + 2) * 2
 • 2 + (2 * 2)

Spajanje teksta

U prethodnim primjerima ispisivali smo neke jednostavne tekstualne vrijednosti.
Nekad nam treba da te vrijednosti spojimo u jednu.
Za to nam služi znak +:

 • "abc" + "xyz" bi ispisalo isto kao i "abcxyz"
 • "abc" + 5 je isto kao "abc5"

Probajte razne kombinacije, brojeve sa zarezom itd.
Probajte spojiti više od 2 vrijednosti!

Malo terminologije:

 • tekst koji se piše sa navodnim znacima, npr. "Meho" naziva se String
 • broj bez zareza naziva se Integer (engl. "cijeli broj")
 • broj sa zarezom/tačkom naziva se Real (engl. "realni broj")
Settings