Uvod

Ova naredba je slična While.
Glavna razlika je da DoWhile provjerava uslov tek nakon što izvrši naredbe.
DoWhile će izvršiti blok naredbi minimalno jednom.


Napravićemo program koji čita broj od korisnika, koji mora biti pozitivan:

  • deklarišite Integer x
  • dodajte DoWhile sa uslovom x <= 0
  • unesite x u tijelu DoWhile

Ovaj program možemo pročitati ovako:
"Unesi broj x, dok god je manji ili jednak nuli"

Kada pokrenete program probajte unijeti sljedeće vrijednosti: 1, 17, -55, 6.
DoWhile će završiti samo kada unesete pozitivan broj.


Vježbe
  1. Unosite String s i ispišite ga, sve dok ne bude jednak "END"
  2. Unosite jednu po jednu ocjenu dok korisnik ne unese 0. Zatim ispišite prosjek tih ocjena
Settings